Factors Affecting the Disease-Free and Overall Survival Following Neoadjuvant Chemotherapy in Patients with Local Advanced Breast Cancer

Lokal ileri meme kanserli hastalarda neoadjuvan kemoterapi sonrası hastalıksız ve genel sağkalımı etkileyen faktörler

Authors

  • Turan Acar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • Kemal Erdinç Kamer İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital https://orcid.org/0000-0002-5084-5867
  • Lütfiye Demir Eskişehir Osmangazi University Medical School https://orcid.org/0000-0003-0492-3454
  • Ercüment Tarcan
  • Emine Özlem Gür İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital https://orcid.org/0000-0003-2749-2220
  • Murat Kemal Atahan
  • Mustafa Oktay Tarhan
  • Nihan Acar İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital https://orcid.org/0000-0003-0720-3794

Keywords:

Breast cancer, neoadjuvant chemotherapy, disease-free, survival

Abstract

Locally-advanced breast cancer (LABC) is termed as locally expanding tumor in breast not metastatic to distant organs. LABC therapy is a 'multimodal therapy' including systemic (chemotherapy) and local - regional (surgery and radiotherapy) therapy.

Before and after treatment results of post-therapy followed - up 96 patients who clinically diagnosed with stage III breast cancer and were applied neoadjuvant chemotherapy in 9 years (September 2005 - January 2013) in Izmir Katip Celebi University Atatürk Training and Research Hospital were analyzed retrospectively.

The median patient age at diagnosis was detected 49 years (25 - 86), 22.9% (n = 22) under 40 years of age, 77.1% (n = 74) were over the age of 40 at diagnosis. For diagnosed patients, histological type of tumor was invasive ductal carcinoma in 85.4% (n = 82), invasive lobular carcinoma in 5.2% (n = 5), mixed type (+ invasive ductal invasive lobular) carcinoma in 4.2% (n = 4). In the other 5 patients showed a rare histological type of tumor morphology.

For breast cancer patients presenting with locally advanced tumors, NACT should be a standard treatment. Although the overall survival of patients is the same, NACT provides an apparent advantage on disease-free survival.

  

Özet

Lokal ileri meme kanseri (LİMK) uzak organlara metastaz yapmamış, memede lokal olarak büyümüş tümör olarak tanımlanmaktadır. Lokal ileri meme kanseri tedavisi, sistemik (kemoterapi) ve lokal-bölgesel (cerrahi ve radyoterapi) tedaviyi içeren bir 'multimodal tedavidir'.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 9 yıl içinde (Eylül 2005-Ocak 2013) evre III meme kanseri tanısı alan ve neoadjuvan kemoterapi (NAKT) uygulanan, tedavi sonrası izlemdeki 96 hastanın tedavi öncesi ve sonrası sonuçları retrospektif olarak incelendi.

Tanı anındaki ortanca hasta yaşı 49 (25-86) idi, ve hastaların  % 22.9âu (n = 22) tanı anında 40 yaşın altında, % 77.1âi (n = 74) 40 yaşın üzerindeydi. Tümörün histolojik tipi, tanıalan hastaların % 85.4âünde (n = 82) invaziv duktal karsinom, % 5.2âsinde (n = 5) invaziv lobüler karsinom, % 4.2âsinde (n = 4) mikst tip (invaziv duktal+invaziv lobüler) karsinom idi. Kalan beş hastada nadir görülen bir histolojik tipte tümör morfolojisi saptandı.

Lokal ileri tümörle başvuran meme kanseri tanılı hastalarda, NAKT standart tedavi olmalıdır. Hastaların genel sağkalımı benzer olmasına rağmen, NAKT hastalıksız sağkalım üzerinde belirgin avantaj sağlar.

Published

2020-01-05

Issue

Section

Articles