MODIFIED KARYDAKIS TECHIQUE FOR PILONIDAL SINUS DISEASE; MANISA STATE HOSPITAL EXPERIENCE. Pilonidal sinüs hastalığında modifiye Karydakis operasyonu; Manisa Devlet Hastanesi deneyimi.

Authors

  • Mehmet Fatih Haskaraca
  • Mustafa Özsoy
  • Ahmet Tayfun Erözkan
  • İsmet Sağlam
  • Murat Önal

Keywords:

Pilonidal sinus disease, Karydakis repair and surgery

Abstract

In this study, we aimed to investigate the effectiveness of our modifications of original Karydakis repair in pilonidal sinus disease. Between January and December 2009, 585 patients, treated with surgery in Manisa Merkez Efendi State Hospital, were included. Patients were classified according to demographic data, surgical techquie and pathological examination. 104 patients provided all criteria wherein 135 patients have been reached and called for controls. These patients were divided into four groups; modified Karydakis, lay-open, excision with primary closure and finally other flap repairs.  The 104 patients included in the study 98 male, 6 of them were female. The average age of these patients was 24,7. In modified Karydakis group, abscesses and skin necrosis, which are the early postoperative complications, were found in 2 patients. Patient, developing skin necrosis has been re-operation with primary closure method and his follow up, recurrences were found. In lay-open group, the abscess, improving with antibiotics, was developed in one patient. In primary closure group, complications were encountered in two patients in the early postoperative period. The highest rate of recurrence, four patients, was found in this group. Moreover, most complications in early postoperative period were encountered in other flap group. The modification of the original Karydakis flap technique for sinus pilonidal is a type of surgery can be easily and simply believe and applied in repairs of all sizes.

ÖZET

Bu çalışmada pilonidal sinüs hastalığında orijinal Karydakis onarımın kendimize ait modifikasyonun etkinliğini araştırmayı amaçladık. Ocak 2006 ile Aralık 2009 tarihleri arasında Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde pilonidal sinüs hastalığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanmış 585 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastalar demografik verileri, uygulanan cerrahi prosedürler ve cerrahi piyesin patolojik incelemeleri doğrultusunda sınıflandırıldı. Tüm kriterleri sağlayan 135 hastadan 104 tanesine ulaşıldı ve kontrole çağrıldı. Bu hastalar uygulanan cerrahi prosedürler doğrultusunda modifiye Karydakis, primer eksizyon açık bırakma, eksizyon ve primer kapama ile son olarak diğer flep onarımları olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Çalışmaya dahil edilen 104 hastanın 98 tanesi erkek, 6 tanesi bayan idi. Gruplar arasında ayrım göstermeden hastaların yaş ortalaması 24,7 olarak saptandı. Modifiye Karydakis uygulanan ilk gruptaki 2 hastada apse ve cilt nekrozu olmak üzere erken ameliyat sonrası komplikasyona rastlanmıştır. Cilt nekrozu gelişen hasta primer kapama yöntemi ile yeniden ameliyat edilmiş ve izlemde de nükse rastlanmıştır. Açık bırakılan grupta ise 1 hastada tedaviye yanıt veren apse gelişmiştir. Primer kapama grubunda ise ameliyat sonrası erken dönemde iki hastada komplikasyona rastlanmıştır. Geç dönemde 4 hasta ile en yüksek nüks oranına bu grupta rastlanmıştır. Diğer flep onarımlarında ise 4 hasta ile en çok ameliyat sonrası erken dönem komplikasyonlarına rastlanmıştır. Orijinal Karydakis flep onarımların modifikasyonu olan tekniğimizin her boyuttaki pilonidal sinüs hastalığına kolay ve basitçe uygulanabilecek bir ameliyat şekli olabileceği kanaatindeyiz.

Author Biography

Mehmet Fatih Haskaraca

Manisa Devlet Hastanesi, Manisa

Published

2017-02-05

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)