Assessment of antropometric measurements and metabolic syndrome in acute biliary pancreatitis. AKUT BİLİYER PANKREATİTTE METABOLİK SENDROM VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Authors

  • Arif Hakan Demirel
  • Berkay Küçük
  • Yılmaz Ünal
  • Gökhan Gündüz
  • Kazım Kara

Keywords:

Biliary pancreatitis; metabolic syndrome; obesity

Abstract

In the etiology of acut pancreatitis, the importance of gallstones are known. The relation between Metabolic Syndrome (MS) and gallstones were investigated in many studies. In this study the aim was to investigate the relation between biliary pancreatitis and MS.

In the study 43 patient (34 female and 9 male) were included who had diagnosed as acute pancreatitis with clinical and laboratuary results. Gallstones were confirmed radiologically and acut cholesistitis cases were excepted. Amylase, lypase, insulin, Hb A1C, HOMA results and; body mass index, hip and waist circumferance measurements were recorded. According to hypertension, diabetes mellitus and dislipidemia status the MS had diagnosed via NCEP/ATP metabolic syndrome criteria.

The average age was 58.4 and female patients posed the majority (79%, p<0.01). The amylase and lypase results were: 495-5640 U/L and 13-5386 U/L., respectively. 31 of 43 patients were obese/morbid obese (72.1%, p<0.01). Obese/morbid obese female patient ratio was higher than the males' (p<0.05). In 40 cases waist diameter was above the limits (93%), diabetes mellitus/hyperglisemi were in 17 cases (39.5%) and hypertension in 26 cases (60.5%). In 9 cases (20.9%) hypertriglyseridemia and in 26 cases (60.5%) low HDL values were recorded. In 20 cases (46.5%) positivity of MS were determined and this ratio was 55.6% in male and 44.1% in female patients with pancreatitis.

According to the results of the study there was an important relation between MS and biliary pancreatitis, the ratio of MS was higher in male patients from the prevalance of the society. High waist circumferance, obesity, hypertension, low values of HDL and diabetes mellitus has come to the fore in the biliary pancreatitis. As a result the  struggle against MS as a public health problem is of great importance in the prevention of gallstones and biliary pancreatitis.  

Özet

Akut pankreatit etyolojisinde safra taşlarının önemi bilinmektedir. Metabolik Sendrom (MS) ile safra taşları arasındaki ilişki, yapılan çalışmalarda irdelenmiştir. Bu çalışmada ise biliyer etyolojili pankreatitlerle MS arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Klinik ve laboratuar sonuçlarına göre akut pankreatit tanısı alan 34 kadın, 9 erkek toplam 43 hasta çalışma kapsamına alındı, radyolojik olarak safra taşı varlığı teyid edildi, akut kolesistit olguları çalışma dışında tutuldu. Hastalarda amilaz, lipaz, insulin, Hb A1C, HOMA değerleri kaydedildi; vücut kitle indeksi, bel ve kalça çevresi ölçümleri yapılıp, hipertansiyon, diyabet, dislipidemi durumlarına göre NCEP/ATP III metabolik sendrom tanı kriterleri esas alınarak MS varlığı belirlendi.

Hastaların yaş ortalaması 58.4 olup kadın hastalar çoğunluğu teşkil ediyordu (%79, p<0.01). Amilaz değerleri: 495-5640 U/L, lipaz değerleri: 13-5386 U/L aralığında idi. 43 hastanın 31âi obez/morbid obezdi (%72.1,p<0.01), kadınlardaki obez/morbid obez hasta oranı erkeklere göre daha yüksek bulundu (p<0.05), 40 olguda bel çevresi limitlerin üzerinde (%93), 17 olguda (%39.5) diyabet / hiperglisemi, 26 olguda (%60.5) hipertansiyon kaydedildi. 9 olguda (%20.9) trigliserid değeri yüksekliği, 26 olguda (%60.5) HDL değeri düşüklüğü tespit edildi. MS pozitifliği 20 olguda (%46.5) saptanmış olup bu oran erkek pankreatitli olgularda %55.6, kadın pankreatitli olgularda ise % 44.1 olarak kaydedildi. 

Çalışmanın sonuçları biliyer pankreatit ile MS arasında önemli bir bağlantı olduğu, erkek pankreatli hastalarda MS oranının genel toplum prevalansının üzerinde olduğu saptanmıştır. Biliyer pankreatitte bel çevresi yüksekliği, obezite, hipertansiyon, HDL düşüklüğü ve diyabetin ön plana çıktığı ortaya konmuştur. Sonuç olarak toplumda bir halk sağlığı problemi haline gelen MS ile mücadele safra taşları ve biliyer pankreatit gelişiminin önlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Author Biography

Arif Hakan Demirel

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenimahalle Eğit. Arş. Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Published

2017-01-01

Issue

Section

Articles