Potential independent risk factors associated with vitamin D deficiency in the post liver transplant patients

Karaciğer nakli sonrası hastalarda D vitamini eksikliği ile ilişkili potansiyel bağımsız risk faktörleri

Authors

  • Atay Arif https://orcid.org/0000-0001-8163-2357
  • Deniz Yavuz Başkıran https://orcid.org/0000-0001-9129-9762
  • Adil Başkıran https://orcid.org/0000-0002-7536-1631
  • Sezai Yılmaz https://orcid.org/0000-0002-8044-0297

Abstract

Background: Deficiency of native vitamin D [cholecalciferol, 25(OH)D3] is a common in patients with end stage liver failure.

Aim: Our study aimed to determine the risk factors and their frequency associated with 25(OH)D3  deficiency after liver transplantation.

 Method: This study includes the patients with liver transplantation and carried out at the tertiary care center. Serum 25(OH)D3 levels were measured in those patients.

 Results:  A total of 148 patients were entered the study. Chronic viral hepatitis was the most common reason for transplantation (66.2%). Post-operative follow-up period was shorter than 1 year in eighty-two patients (55.4 %). Post-transplant 25(OH)D3 levels were below 20 ng/mL in 93 (62.8 %) patients Post-transplant 25(OH)D3 deficiency was greater in patients with follow-up periods shorter than 1 year (p = <0.001), in those receiving immunosupression with mycophenolate mofetil, tacrolimus, steroids  and in those with low hematocrit rate and, albumin levels. On multivariate analysis, post-transplant follow-up period shorter than 1 year (OR: 6.18, 95% CI: 2.681-14.255, p<0.001) and steroid use in chronic immunosuppression (OR: 9.47, 95% CI: 1.165-77.009, p=0.035) were detected asindependent accompanying factors with 25(OH)D3 deficiency.

Conclusions: The The risk of 25(OH)D3 deficiency in p atients receiving immunosuppressive treatment with steroids to prevent rejection or those in the first post-transplant year was high. Therefore, serum 25(OH)D3 levels of the patients after liver transplantation should be monitored regularly. 

ÖZET

Amaç: Doğal D vitamini [kolekalsiferol, 25(OH)D3] eksikliği, son dönem karaciğer yetmezliği olan hastalarda yaygın bir durumdur. Çalışmamızda karaciğer nakli sonrası 25(OH)D3 eksikliği ile ilişkili risk faktörlerini ve sıklığını belirlemeyi amaçladık.

Yöntem: Bu çalışma üçüncü basamak merkezde yürütülen ve karaciğer nakli olan hastaları içermektedir. Bu hastalarda serum 25(OH)D3 düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya toplam 148 hasta dahil edildi. Kronik viral hepatit en sık transplantasyon nedeniydi (%66.2). Ameliyat sonrası takip süresi seksen iki hastada (%55.4) 1 yıldan kısaydı. Nakil sonrası 25(OH)D3 düzeyleri 93 (%62,8) hastada 20 ng/mL&#39;nin altındaydı. , mikofenolat mofetil, takrolimus, steroidler ile immünsüpresyon uygulananlarda ve hematokrit oranı ve albümin düzeyi düşük olanlarda. Çok değişkenli analizde nakil sonrası takip süresinin 1 yıldan kısa olması (OR: 6.18, %95 GA: 2.681-14.255, p&lt;0.001) ve kronik immünsupresyonda steroid kullanımı (OR: 9.47, %95 GA:1.165-77.009) , p=0,035) 25(OH)D3 eksikliğine eşlik eden bağımsız faktörler olarak saptandı.

Sonuçlar: Reddi önlemek için steroidlerle immünsüpresif tedavi alan hastalarda veya nakil sonrası ilk yılda olan hastalarda 25(OH)D3 eksikliği riski yüksekti. Bu nedenle karaciğer nakli sonrası hastaların serum 25(OH)D3 düzeyleri düzenli olarak izlenmelidir.

Author Biographies

Atay Arif, https://orcid.org/0000-0001-8163-2357

Department of General Surgery, Izmir Katip Celebi University Atatürk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Deniz Yavuz Başkıran, https://orcid.org/0000-0001-9129-9762

Department of public health, Inonu University Turgut Ozal Medical Center, Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

Adil Başkıran, https://orcid.org/0000-0002-7536-1631

Inonu University Turgut Ozal Medical Center, Faculty of Medicine, Institute of Liver Transplantation, Department General Surgery, Malatya, Türkiye.

Sezai Yılmaz, https://orcid.org/0000-0002-8044-0297

Department of General Surgery, Inonu University Turgut Ozal Medical Center, Faculty of Medicine, Institute of Liver Transplantation, Malatya, Turkey.

Published

2023-01-23

Issue

Section

Articles