Analysis of surgical treatment for esophageal diverticulum; A single center experience. CERRAHİ TEDAVİ UYGULANAN ÖZOFAGUS DİVERTİKÜLLERNİN ANALİZİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ.

Authors

  • Fazlı Yanık
  • Yekta Altemur Karamustafaoğlu
  • Yener Yörük

Keywords:

Esophagus; diverticulum; dysphagia; diverticulectomy

Abstract

This study aims to evaluate the outcomes and characteristics of patients who were operated for the diagnosis of esophageal diverticulum with current knowledge of literature.

Methods: Between January 2007-March 2016, demographic data, side of placement, diverticulum type, applied surgery, complication and results of 7 patients (5 male, 2 female, mean age 64 years; range, 54 to 72 years) who underwent operation for esophageal diverticulum in our clinic were retrospectively reviewed

Three of the diverticula (43%) in cervical esophagus, in one (14%) midözofagial and in three (43% ) were located in the distal. While the main symptom was dysphagia in five of the cases, the other two cases it was regurtation and reflux. Diagnosis was done barium esophagography and esophagoscopy. All of them was performed diverticulectomy with lineer stapler. Two (28%) complications were observed including anastomosis leakage and stricture on the operation area.

Although they are rarely seen, esophageal diverticulum can cause major symptoms that affecting the functions of patientâs life. Because of nonsurgical treatments are limited we coclude that the operation can be performed with low mortality and morbidity in the symptomatic cases or diverticulum diameter greater than 5 cm, and also asymptomatic cases and small diverticulum.

Özet

Özofagus divertikülleri nadir görülen patolojilerdir. Bu çalışmada özofagus divertikülü tanısı ile opere ettiğimiz hastaların özellikleri ve sonuçları güncel literatür bilgisi eşliğinde değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2007-Mart 2016 tarihleri arasında, kliniğimizde özofagus divertikülü nedeniyle opere edilen 5 erkek, 2 kadın; ortalama yaşları 64 yıl (54-72) olan 7 olgunun demografik verileri, divertikülün yeri, çeşidi, yapılan cerrahi, komplikasyonlar ve sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Divertiküllerin üçü (%43) servikal, biri (%14) midözofagial, üçü (%43) distal özofagusta yerleşimliydi. Olguların beşinde ana semptom disfaji iken, bir olguda ana semptom regurjitasyon, bir olguda reflü olarak tespit edildi. Tanı baryumlu pasaj grafisi ve özofagoskopi ile konuldu. Tüm olgulara lineer stapler ile divertikülektomi uygulandı. Bir olguda anastomoz kaçağı ve bir olguda operasyon lojunda darlık olmak üzere iki olguda (%28) komplikasyon gelişti. Cerrahi mortalite izlenmedi.

Özofagus divertikülleri nadir görülmelerine rağmen hastaların yaşam fonksiyonlarını etkileyen semptomlara yol açabilirler. Cerrahi dışı tedavilerin rolü sınırlı olduğu için semptomatik veya 5 cmânin üzerindeki divertiküllerin yanı sıra, asemptomatik ve küçük divertiküllerde dahi operasyonun düşük mortalite ve morbidite ile gerçekleştirilebileceğini düşünmekteyiz.

Author Biography

Fazlı Yanık

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Edirne

Published

2017-01-01

Issue

Section

Articles