The efficacy of fine needle aspiration biopsies in the diagnosis of pancreas lesions

Pankreas lezyonlarının tanısında görüntüleme eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsilerinin etkinliği

Authors

  • Hasanali Durmaz Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital
  • Selda Tezel
  • Erdem Birgi
  • Onur Ergun
  • Tuğba Taşkın Türkmenoğlu
  • Baki Hekimoğlu

Keywords:

pancreas, aspiration biopsy, fine-needle, ultrasonography, computed tomography

Abstract

The purpose of our study was to present the technical success and diagnostic accuracy and complications of pancreatic fine needle aspiration biopsies performed under the guidance of imaging methods.

A total number of 81 patients (44 male, 37 female) who underwent fine-needle aspiration (FNA) biopsy under the guidance of imaging methods between 2012-2019 were included in the study. The procedure reports and pathology results were examined retrospectively. The biopsies were performed using Chiba type 22-gauge needle with ultrasonography (USG) or computerized tomography (CT). The biopsies reported as inadequate material in the histopathological examination were evaluated as unsuccessful, whereas the biopsies with benign, malignant and suspicious results were evaluated as successful.

The median age of the patients included in the study was 68 (range: 40-86 years). Of the 81 pancreatic mass biopsies, 71 were performed with USG (87.7%) and 10 with CT (12.3%). 61 of the lesions were at the pancreas head (75.3%), and 20 at the body-tail (24.7%). 68 of the lesions were solid (83%), 8 were cystic (1%) and 5 were mixed (6%). When the lesion localization and lesion content were evaluated according to biopsy success, no statistical difference was found (p>0.05). While the diagnostic accuracy is 97.3% in lesions over 4 cm, this rate decreases in lesions below 2 cm (60%). A statistically significant difference was found between the lesion size and biopsy success (Pearson chi-square p = 0.011). 7.4% (n = 6) of the pathology results were nondiagnostic.  Three of these 6 biopsies were accompanied by CT, while the remaining three were USG-guided. The diagnostic success rate was 95.8% in USG-guided biopsies and 70% in CT-guided biopsies and this difference was statistically significant. (Fisher exact chi-square value p = 0.023).

As a conclusion, USG and CT-guided percutaneous FNA is a safe, easy-to-perform, and reproducible procedure with high diagnostic rates in the diagnosis of pancreatic lesions.

ÖZET

Bu çalışmada, görüntüleme kılavuzları eşliğinde gerçekleştirdiğimiz pankreas ince iğne aspirasyon biyopsilerinin teknik başarısı ile tanısal doğruluk ve komplikasyonlarının sunulması amaçlanmıştır.

2012-2019 yılları arasında görüntüleme eşliğinde ince-iğne aspirasyon (İİA)  biyopsi yapılan 81 hasta (44 erkek, 37 kadın) çalışmaya dahil edildi ve retrospektif olarak işlem raporları ile patoloji sonuçları incelendi. Biyopsi işlemi ultrasonografi (USG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde Chiba tipi 22-gauge iğne kullanılarak gerçekleştirildi. Sitopatolojik incelemede yetersiz materyal olarak raporlanan hastaların biyopsisi başarısız; benign, malign ve kuşkulu olarak raporlanan hastaların biyopsisi başarılı olarak değerlendirildi.

Çalışmaya dahil edilen hastaların medyan yaşı 68 idi (aralık: 40-86 yıl). Toplam 81 pankreas kitle biyopsisinin 71âi USG eşliğinde (%87.7) ve 10âu BT eşliğinde (%12.3) gerçekleştirildi. Lezyonların 61âi pankreas başında (%75.3) ve 20âsi gövde-kuyruk kısmındadır (%24.7). Lezyonların 68âi solid (%83), 8âi kistik (%1) ve 5âi mikst (%6) karakterdedir. Lezyon lokalizasyonu ve lezyon içeriğine göre biyopsi başarısı değerlendirildiğinde istatiksel fark bulunmadı (p>0.05). 4 cm üzeri lezyonlarda tanısal doğruluk %97.3 iken 2 cm altındaki lezyonlarda bu oran düşmektedir. Lezyon boyutu ile biyopsi başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (Pearson ki-kare p=0.011). Patoloji sonuçlarının %7.4âü (n=6) tanısal gelmemiştir. Bu 6 biyopsiden üçü BT eşliğinde, kalan üçü ise US eşliğinde yapılmıştır. Tanısal başarı oranı USG eşliğinde yapılan biyopsilerde %95.8, BT eşliğinde yapılan biyopsilerde %70 olarak hesaplanmış olup bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu  (Fisher kesin ki-kare değeri p= 0.023). 

Sonuç olarak, USG veya BT eşliğinde perkütan İİA, pankreas lezyonlarının tanısı için güvenli, uygulaması kolay, tekrarlanabilir ve yüksek tanısal başarı sağlayan bir işlemdir.

Published

2019-06-24

Issue

Section

Articles