EVALUATION OF OUR CERVICAL MEDIASTINOSCOPY CASES. Servikal mediastinoskopi olgularımızın değerlendirilmesi.

Authors

  • Hıdır Esme
  • Okan Solak
  • Kubilay Öcalan
  • Burhan Apilioğulları

Keywords:

Mediastinoscopy, diagnosis, staging

Abstract

Mediastinoscopy is using invazive procedure in the diagnosis of mediastinal diseases and the staging of lung cancer. In order to assess the efficacy and safety of mediastinoscopy, we reviewed our three years experience.

We performed mediastinoscopic interventions in 33 patients between 2005 and 2008 for the diagnosis of mediastinal diseases and the staging of lung cancer.

There were 25 male and 8 female patients and the mean age was 55,75±14,11 (22-82). Mediastinoscopy was performed for the diagnosis in 19 patients (57,6%) and for lung cancer staging in 14 patients (42,4%). The results in the cases who were performed mediastinoscopy for purpose of the diagnosis were reactive lymphadenitis (n=10), granulomatosis lypmhadenopathy (n=6), metastasis of carsinoma (n=2), lymphoma (n=1). Lymph node metastasis was determined in six cases of the patients who underwent mediastinoscopy for lung cancer staging. Pneumothorax in one case was seen. There was no mortalitiy in this study.

Mediastinoscopy, with its low morbidity rate, is efficacy and safety method for lung cancer staging and diagnosis of other mediastinal pathologies.

ÖZET

Mediastinoskopi, mediasten hastalıklarının tanısı ve akciğer kanserinin evrelemesin-de kullanılan invaziv bir yöntemdir. Mediastinoskopinin etkinliğini ve güvenirliğini değer-lendirmek amacıyla son 3 yılda yaptığımız olgularımızı geriye dönük olarak inceledik.

Hastanemizde 2005â2008 tarihleri arasında non-invaziv yöntemlerle tanı konulama-yan lenf adenopatili ve akciğer kanserli 33 olguya mediastinoskopi uygulandı.

Olguların 25âi erkek, 8âi kadın ve yaş ortalaması 55,75 ± 14,11 (yaş aralığı 22-82) idi. Olguların 19âunda (%57,6) tanı amaçlı, 14âünde (%42,4) akciğer kanseri için evreleme amaçlı mediastinoskopi yapıldı. Tanı amaçlı yapılan mediastinoskopi olgularında tanılar; reaktif lenfadenit (n=10), granülomatöz lenfadenit (n=6), karsinom metastazı (n=2), lenfoma (n=1) idi. Evreleme amaçlı mediastinoskopi olgularının 6âsında lenf bezi metastaz müspetliği saptandı. Bir hastada pnömotoraks görüldü. Mortalite saptanmadı.

Mediastinoskopi mediastinal lenf adenopatilerinin etyoljisini ortaya koymada ve ak-ciğer kanseri evrelemesinde morbiditesi düşük, güvenilir ve etkin invaziv bir yöntemdir.

Author Biography

Hıdır Esme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD, Afyon

Published

2017-03-06

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>